SIA Pobeda Confectionery, tās valdes priekšsēdētāja Andrey Muravyev personā, un Pircējs noslēdza šo līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par sekojošo:

Termini:

Distances līgums – šis dokuments, kas publicēts tīmeklī store.pobedavkusa.com. Pārdevējs – SIA Pobeda Confectionery.

Interneta veikals – specializēta sadaļa vietnē store.pobedavkusa.com, ar kuras starpniecību tiek izteikts publiskais piedāvājums šīs vietnes sadaļas apmeklētājiem attālināti iegādāties šajā sadaļā piedāvātās preces.

Prece (-s) – pārtikas produkti, kuri ir konditorejas izstrādājumi.

Pircējs – persona, kura ir apmeklējusi Interneta veikalu, kura ir piekritusi Interneta veikalā spēkā esošajiem pārdošanas, apmaksas un piegādes noteikumiem, un kura ir noformējusi pasūtījumu preču iegādei ar Interneta veikala starpniecību.

Pasūtījums – Pircēja atlasītais preču sortiments, attiecībā uz kuru Pircējs ar Interneta veikala “groza” starpniecību vai telefoniski ir izteicis gatavību iegādāties preci (-es) ar piegādi uz Pircēja norādīto adresi saskaņā ar Pārdevēja noteikumiem.

1. Līguma priekšmets.

1.1. Pārdevējs apņemas nodot Preci Pircējs īpašumā, savukārt Pircējs apņemas pieņemt šo Preci un samaksāt par to noteikto naudas summu.

2. Pasūtījuma noformēšana un Preces nodošana.

2.1. Interneta veikalā norādītajām ziņām par Precēm, ieskaitot to arējā izskata atspoguļojumu, ir informatīvs raksturs un tās var pilnā mērā nesniegt patiesu informāciju par Preču īpašībām un raksturojumu.

Pircējs ir tiesīgs pirms līguma noslēgšanas saņemt no Pārdevēja visu viņu interesējošo informāciju.

Tas, ka Pircējs ir noformējis Pasūtījumu, nozīmē, ka Pircējs ir saņēmis visu informāciju, kurai bija jabūt viņam sniegtai saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par preču iegādi noslēdzot distances līgumu.

2.2. Pircējs noformē Pasūtījumu veicot “preču salikšanu grozā” saskaņā ar Interneta veikala tehniskajām procedūrām vai telefoniski.

Ja Pasūtījumu nav iespējams izpildīt pilnībā vai daļēji, Pircēju par to informē izmantojot Interneta veikala tehniskos lidzekļus (pa e-pastu, kas tiek norādīts noformējot Pasūtījumu) vai operators pa telefonu.

Pēc tam kad Pasūtījums ir pieņemts, Pārdevējs ir tiesīgs anulēt Preci no Pircēja Pasūtījuma un informēt par to Pircēju, nosūtot elektronisko ziņojumu uz e-pastu, kas tika norādīts noformējot Pasūtījumu, vai pie Preces nodošanas. Ja uz Preces nodošanas brīdi Pārdevējs bija saņēmis priekšapmaksu par Preci, Pārdevējs apņemas, nododot Preci, atgriezt Pircējam starpību starp apmaksāto un faktiski nodoto Preci. Vienojoties ar Pircēju, Pārdevējs ir tiesīgs aizstāt trūkstošo Preci ar citu.

2.3. Pircējs apņemas sniegt Pārdevējam informāciju par sevi, savu atrašanās vietu, piegādes vietu un citu personisku informāciju tādā apjomā, ar kādu Pārdevējam pietiek, lai apstrādātu Pasūtījumu un piegādātu Preci. Pircēja sniegtajai informācijai jābūt pilnai un patiesai, ieskaitot, ja nepieciešams, kabineta vai citas telpas numuru, iekšējā talruņa numuru, domofona numuru u.t.t.

2.4. Pircējs piekrīt pieņemt Preci adresē, kas tiek norādīta noformējot Pasūtījumu. Pircējs apņemas nodrošināt personai, kura veic piegādi, brīvu un netraucētu piekļūšanu telpā, kas tiek noradīta Pasūtījumā kā piegādes adrese, t.sk. iesniedzot pieteikumu apsardzes dienestā, konsjeržam u.t.t. vai pieņemot Preci tieši caurlaides punktā, ja tāds ir.

2.5. Preču piegādes, izkraušanas, pacelšanas uz attiecīgo stāvu noteikumi un līdzīgas darbības tiek noteiktas saskaņā ar Interneta veikalā izvietoto informāciju.

2.6. Piegādātā Prece tiek nodota Pircējam viņa dzīvesvietā (vai citā piegādes adresē), taču Pircējam promesot – jebkurai personai, kura adrodas dzīvoklī (birojā), kuru Pircējs ir norādījis ka piegādes adresi. Pircējs nav tiesīgs izvirzīt pretenzijas sakarā ar to, ka Preci ir saņēmusi Pircēja nepilnvarotā persona.

2.7. Pārdevējs ir tiesīgs iepriekš nebrīdinot izslēgt dažas adreses no adrešu saraksta, uz kurām tiek veikta Preču piegāde, ja Pardevējam ir radušas šaubas, vai varēs nodrošināt piegādi veicošo personu drošību, un/vai Preču drošību.

2.8. Pārdevējs nodrošina iepakojuma esamību uz Precēm, kuru parasti lieto šādām Precēm, lai nodrošinātu to saglabātību, ievērojot uzglabāšanas un transportēšanas noteikumus.

2.9. Pasūtījumā ietilpstošās Preces tiek nodotas Pircējam pamatojoties uz rakstisko preču pavadzīmi. Pieņemot Preces, Pircējs apņemas tās apskatīt, pārliecināties, vai piegādātās Preces atbilst noformētajam Pasūtījumam un preču pavadzīmei (sortimenta, daudzuma, vērtības ziņā), parakstīt preču pavadzīmi un veikt visas citas darbības, kas nepieciešamas Preču saņemšanai.

Ar preču pavadzīmes parakstīšanu Pircējs apstiprina, ka viņa saņemtās Preces apmierina viņa prasības sortimenta, daudzuma, vērtības ziņā, ka tām ir pienācīgs derīguma termiņš. Risks par preču pavadzīmes parakstīšanu neveicot augstāk minēto pārbaudi gulstas uz Pircēja, un šajā gadījumā Pārdevējs nepieņem pretenzijas par piegādāto Preču neatbilstību Pasūtījuma noteikumiem.

2.10. Pārdevēja saistības Pircēja priekšā tiek uzskatītas par izpildītām tieši pēc Preču faktiskās nodošanas Pircējam saskaņotajā sortimentā.

2.11. Īpašuma tiesības uz Preci, Preces bojāejas vai bojājumu riski pāriet no Pārdevēja uz Pircēju Pasūtījuma nodošanas brīdī, ko apstiprina Pircēja paraksts uz preču pavadzīmes.

2.12. Pārdevējs apņemas nodot Pircējam pienācīgās kvalitātes Preci ne mazāk kā 2 mēnešus pirms tās derīguma termiņa beigām.

2.13. Pircējs, kuram tika pārdota nepienācīgās kvalitātes Prece, ja Pārdevējs nebija to atrunājis, ir tiesīgs pēc savas izvēles pieprasīt:

a) Preces trūkumu novēršanu uz Pārdevēja rēķina;

b) Preces pirkuma cenas attiecīgu samazināšanu;

c) Preces aizstāšanu ar analoģisko preci, veicot pirkuma cenas attiecīgo pārrēķinu;

d) Atteikties no līguma izpildes un pieprasīt par Precēm samaksātās summas atgriešanu.

2.14. Personas, kuras veic Preču piegādi, nav tiesīgas grozīt šī Līguma noteikumus un/vai Preču pardošanas noteikumus un/vai pieņemt pretenzijas attiecībā uz Preču sortimentu, daudzumu, kvalitāti. Adrese pretenziju iesniegšanai Pārdevējs norāda preču pavadzīmē.

3. Apmaksas cena un kārtība.

3.1. Uz Pasūtījuma noformēšanas spēkā esošās Preču cenas tiek norādītas attiecīgajā Interneta veikala sadaļā.

3.2. Pārdevējs ir tiesīgs jebkurā brīdī pirms tiek apstiprināta iespēja izpildīt Pircēja noformēto Pasūtījumu grozīt Preču cenas vienpusējā kārtībā.

3.3. Pircējs apņemas apmaksāt viņa noformēto Pasūtījumu pirms Preču nodošanas vai tieši pie Preču nodošanas. Netiek pieļauts kredīts vai samaksa pa daļām, veicot Preču apmaksu.

3.4. Pircējs var apmaksāt Pasūtījumu skaidrā naudā (kurjeram) vai bezskaidrā naudā (no norēķinu konta, ar bankas karti, izmantojot elektroniskās maksājumu sistēmas).

3.5. Pārdevējs ir tiesīgs jebkurā brīdī izmainīt pieejamo apmaksas veidu uzskaitījumu, neveicot grozījumus šajā Līgumā.

Uz Pasūtījuma noformēšanas brīdi spēkā esosie apmaksas veidi tiek norādīti attiecīgajā Interneta veikala sadaļā.

4. Preces atgriešanas noteikumi.

4.1. Pircējs ir tiesīgs atteikties no Preces jebkurā brīdī pirms tās nodošanas.

4.2. Pircējs ir tiesīgs atgriezt tikai nepienācīgās kvalitātes Preces. Pienācīgās kvalitātes pārtikas Preces nevar tikt apmainītas un atgrieztas.

4.3. Nepienācīgās kvalitātes Prece ir prece ar slēptiem trūkumiem, kuri radušies ražošanas procesā sakarā ar tās ražošanai izvirzīto standartu vai tehnisko noteikumu pārkāpšanu, kurus Pircējam nebija iespējams ievērot Preces pirkšanas brīdī.

4.4. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka Prece ir zaudējusi savas lietojuma īpašības vai pienācīgu izskatu sakarā ar to, ka Pircējs nav ievērojis Preces uzglabāšanas vai transportēšanas noteikumus, un proti: temperatūra – 18ºС ± 3ºС, relatīvais gaisa mitrums – ne mazāk kā 70%, Prece nedrīkst būt pakļauta tiešo saules staru iedarbībai, to nedrīkst transportēt vai glabāt blakus vai kopā ar produktiem, kam piemīt specifiska smarža, tai skaitā, bet ne tikai: augļi, dārzeņi, gaļa, sadzīves ķīmija, kosmētikai, smaržas.

4.5. Atklājot trūkumus pārtikas Precē, Pircējs pēc savas izvēles var pieprasīt: šādas preces aizstāšanu ar pienācīgās kvalitātes preci, pirkuma cenas samērīgu samazināšanu vai samaksāto naudas līdzekļu atgriešanu.

4.6. Nepienācīgās kvalitātes Preces atgriešana tiek veikta par Pārdevēja līdzekļiem.

5. Informācija Pircējam.

5.1. Ražošanas adrese: Kustes dambis 30A, Ventspils, LV-3601, Latvija.

5.2. Izveidojot savu profile un/vai noformējot Pasūtījumu Pircējs, kas ir fiziskā persona, dod Pārdevējam konkrētu, nepārprotamu un apzinātu piekrišanu savu personisko datu (vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, kontakttālrunis, elektroniskā pasta adrese) vākšanai, glabāšanai un apstrādei. Pārdevējs var izmantot šos datus distances līguma izpildes nolūkos, Pircēja Pasūtījumu apstrādei, Pircēja pirkumu vēstures izveidošanai nolūkā piedāvāt viņam izdevīgakus pirkuma noteikumus. Šie dati ir pieejami Pārdevēja darbiniekiem un Pārdevējs var tos nodot trešajām personām nolūkā piegādāt Pircējam Preci.

Pārdevējs nodrošina personu datu aizsardzību atbilstoši LR normatīvajiem tiesību aktiem un saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

6. Citi noteikumi

6.1. Šis Līgums ir vienāds visiem Pircējiem.

6.2. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusējā kārtībā grozīt šī Līguma noteikumus.

PĀRDEVĒJS:

SIA “Pobeda Confectionery”

Kustes Dambis 30A, Ventspils, Latvijas Republika

Reg.Nr. 41203051227

VAT number LV41203051227

Bank: AS Citadele banka

LV08PARX0016209500001

SWIFT: PARXLV22

pasūtiet zvanu